นิยมรัตน์ ฤดี, กอบัวแก้ว สมเกียรติ, และ เมืองมีศรี เบญจลักษณ์. 2023. “การพัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์กะปิของชุมชนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11 (2). Bangkok, Thailand:12-26. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/252838.