โตระสะ ชนมภัทร. 2023. “ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สำหรับสวนปาล์มน้ำมัน”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11 (1). Bangkok, Thailand:1-11. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/251093.