เฉลิมไพศาลสุข พัชราพร, ทองคำ สมมาตร, ภู่ระย้า พงศกานต์, และ บุญรักษา พรหมพักตร์. 2023. “แบบจำลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตลมร้อนขนาด 18 กิโลวัตต์ ของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11 (1). Bangkok, Thailand:34-43. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/250471.