บุญรักษา พรหมพักตร์, ย่องหยี อิทธิพงษ์, หอมจันทร์ จีรวรรณ, พีระพงศ์ ประจวบ, อึ๋งเจริญ อุทัย, ทองคำ สมมาตร, และ อินทมาส พัชรินทร์. 2022. “การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กรณีศึกษา: อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (2). Bangkok, Thailand:94-105. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/250374.