บุญขันธ์ ไมตรี, บุญขันธ์ ไมตรี, ศิริวิศิษฐ์กุล สานิต, และ วีระญาณนนท์ เกียรติชัย. 2022. “คุณลักษณะอุตสาหกรรม 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (1). Bangkok, Thailand:72-81. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248897.