เวชยนต์ ปริชาติ, โมกข์บุรุษ ฑิตยา, ตาชูชาติ พัทธ์ธีรา, และ ชยาภิวัฒน์ พิชามญชุ์. 2022. “การประเมินความถูกต้องของข้อมูลความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากดาวเทียม Sentinel-5P ในกรุงเทพมหานครช่วงมาตรการปิดเมือง จำกัดการระบาดของโควิด-19”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (1). Bangkok, Thailand:62-71. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248896.