ใจแก้ว ปิยนุช, คหาปนะ ชาญชัย, และ โพธิ์วัน ณภัทร. 2022. “ประสิทธิภาพของผักตบชวาต่อการดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตปลาร้า”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (1). Bangkok, Thailand:52-61. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248895.