ใจแก้ว ปิยนุช, ใจแก้ว ปิยนุช, คบกลาง ภักดี, และ คบกลาง ภักดี. 2022. “กำลังยึดหน่วงระหว่างเหล็กเสริมที่เคลือบอีพ็อกซี่กับคอนกรีตที่ ผสมเถ้าชานอ้อย”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (1). Bangkok, Thailand:42-51. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248891.