ไกยวรรณ์ ยุทธ. 2022. “การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (1). Bangkok, Thailand:23-31. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248889.