ไกยวรรณ์ ยุทธ. 2022. “การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ยุทธ ไกยวรรณ์”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (2). Bangkok, Thailand:23-36. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248545.