แสงอรุณ ปฏิญญาณ์, และ โปร่งนุช เศรษฐกาล. 2021. “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทกล้วยไม้ เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (2). Bangkok, Thailand:67-74. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/245964.