นันทะวง คด, และ เห็นงาม นิกร. 2021. “การวิเคราะห์การสูญเสียกำลังในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กังหันแบบเพลตัน เขื่อนห้วยลำพันใหญ่ จังหวัดเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 (2). Bangkok, Thailand:1-11. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/245867.