นิยมรัตน์ ฤ.; กอบัวแก้ว ส. .; เมืองมีศรี เ. . การพัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์กะปิของชุมชนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 12–26, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/252838. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.