โตระสะ ช. . ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สำหรับสวนปาล์มน้ำมัน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 1–11, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/251093. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.