เฉลิมไพศาลสุข พ. .; ทองคำ ส. .; ภู่ระย้า พ.; บุญรักษา พ. . แบบจำลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตลมร้อนขนาด 18 กิโลวัตต์ ของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 34–43, 2023. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/250471. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.