บุญรักษา พ. .; ย่องหยี อ. .; หอมจันทร์ จ. .; พีระพงศ์ ป. .; อึ๋งเจริญ อ. .; ทองคำ ส. .; อินทมาส พ. . การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กรณีศึกษา: อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 94–105, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/250374. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.