บุญขันธ์ ไ.; บุญขันธ์ ไ.; ศิริวิศิษฐ์กุล ส.; วีระญาณนนท์ เ. คุณลักษณะอุตสาหกรรม 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 72–81, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248897. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.