เวชยนต์ ป.; โมกข์บุรุษ ฑ.; ตาชูชาติ พ.; ชยาภิวัฒน์ พ. การประเมินความถูกต้องของข้อมูลความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากดาวเทียม Sentinel-5P ในกรุงเทพมหานครช่วงมาตรการปิดเมือง จำกัดการระบาดของโควิด-19. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 62–71, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248896. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.