ใจแก้ว ป.; คหาปนะ ช.; โพธิ์วัน ณ. ประสิทธิภาพของผักตบชวาต่อการดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตปลาร้า. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 52–61, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248895. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.