ไกยวรรณ์ ย. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 1, p. 23–31, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248889. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.