นิยมรัตน์ ฤ.; กอบัวแก้ว ส. .; ศิริทองถาวร ไ. .; กอบัวแก้ว เ. . การเพิ่มผลิตภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการจัดการโรงงาน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 37–53, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248691. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.