ไกยวรรณ์ ย. . การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ยุทธ ไกยวรรณ์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 10, n. 2, p. 23–36, 2022. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/248545. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.