แสงอรุณ ป.; โปร่งนุช เ. . การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทกล้วยไม้ เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 67–74, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/245964. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.