นันทะวง ค.; เห็นงาม น. การวิเคราะห์การสูญเสียกำลังในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กังหันแบบเพลตัน เขื่อนห้วยลำพันใหญ่ จังหวัดเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 1–11, 2021. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/245867. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.