(1)
นิยมรัตน์ ฤ.; กอบัวแก้ว ส. .; เมืองมีศรี เ. . การพัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์กะปิของชุมชนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง. J Ind Tech SSRU 2023, 11, 12-26.