(1)
โตระสะ ช. . ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สำหรับสวนปาล์มน้ำมัน. J Ind Tech SSRU 2023, 11, 1-11.