(1)
บุญรักษา พ. .; ย่องหยี อ. .; หอมจันทร์ จ. .; พีระพงศ์ ป. .; อึ๋งเจริญ อ. .; ทองคำ ส. .; อินทมาส พ. . การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กรณีศึกษา: อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. J Ind Tech SSRU 2022, 10, 94-105.