(1)
บุญขันธ์ ไ.; บุญขันธ์ ไ.; ศิริวิศิษฐ์กุล ส.; วีระญาณนนท์ เ. คุณลักษณะอุตสาหกรรม 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย. J Ind Tech SSRU 2022, 10, 72-81.