(1)
เวชยนต์ ป.; โมกข์บุรุษ ฑ.; ตาชูชาติ พ.; ชยาภิวัฒน์ พ. การประเมินความถูกต้องของข้อมูลความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากดาวเทียม Sentinel-5P ในกรุงเทพมหานครช่วงมาตรการปิดเมือง จำกัดการระบาดของโควิด-19. J Ind Tech SSRU 2022, 10, 62-71.