(1)
ใจแก้ว ป.; คหาปนะ ช.; โพธิ์วัน ณ. ประสิทธิภาพของผักตบชวาต่อการดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตปลาร้า. J Ind Tech SSRU 2022, 10, 52-61.