(1)
ไกยวรรณ์ ย. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์. J Ind Tech SSRU 2022, 10, 23-31.