(1)
นิยมรัตน์ ฤ.; กอบัวแก้ว ส. .; ศิริทองถาวร ไ. .; กอบัวแก้ว เ. . การเพิ่มผลิตภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการจัดการโรงงาน. J Ind Tech SSRU 2022, 10, 37-53.