(1)
แสงอรุณ ป.; โปร่งนุช เ. . การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทกล้วยไม้ เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. J Ind Tech SSRU 2021, 9, 67-74.