(1)
นันทะวง ค.; เห็นงาม น. การวิเคราะห์การสูญเสียกำลังในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กังหันแบบเพลตัน เขื่อนห้วยลำพันใหญ่ จังหวัดเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. J Ind Tech SSRU 2021, 9, 1-11.