[1]
นิยมรัตน์ ฤ., กอบัวแก้ว ส. และ เมืองมีศรี เ. 2023. การพัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์กะปิของชุมชนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 11, 2 (ธ.ค. 2023), 12–26.