[1]
บุญขันธ์ ไ., บุญขันธ์ ไ., ศิริวิศิษฐ์กุล ส. และ วีระญาณนนท์ เ. 2022. คุณลักษณะอุตสาหกรรม 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 72–81.