[1]
เวชยนต์ ป., โมกข์บุรุษ ฑ., ตาชูชาติ พ. และ ชยาภิวัฒน์ พ. 2022. การประเมินความถูกต้องของข้อมูลความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากดาวเทียม Sentinel-5P ในกรุงเทพมหานครช่วงมาตรการปิดเมือง จำกัดการระบาดของโควิด-19. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 62–71.