[1]
ใจแก้ว ป., คหาปนะ ช. และ โพธิ์วัน ณ. 2022. ประสิทธิภาพของผักตบชวาต่อการดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตปลาร้า. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 52–61.