[1]
ไกยวรรณ์ ย. 2022. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 23–31.