[1]
นิยมรัตน์ ฤ., กอบัวแก้ว ส. , ศิริทองถาวร ไ. และ กอบัวแก้ว เ. 2022. การเพิ่มผลิตภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการจัดการโรงงาน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10, 2 (ธ.ค. 2022), 37–53.