กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy