1.
ปิมแปง พ, ทองอ่อน ว, ชูพันธ์ ส. IMPROVEMENT IN ACETYLENE SENSING PROPERTIES OF ZINC OXIDE NANOWIRES EMBEDDED WITH GOLD NANOPARTICLES. PSRU J. Sci. Tech. [Internet]. 2018 Jul. 16 [cited 2022 May 23];3(2):1-12. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/133485