1.
มาตรมูล ไ, คล้ายใจตรง อ, พันไพศาล ว. PHONOCARDIOGRAM MONITOR VIA BLUETOOTH WIRELESS NETWORK. PSRU J. Sci. Tech. [Internet]. 2018 Aug. 28 [cited 2022 Dec. 1];3(2):13-25. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/133455