1.
รอดแก้ว อ-, ภูเจริญ อ, ก้อนคง จ, ทองบัวบาน ร. THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE. PSRU J. Sci. Tech. [Internet]. 2018 Aug. 30 [cited 2022 May 23];3(2):46-54. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/132831