1.
คิดดี พ, ด่านชัยประเสริฐ เ, ทองเนื้อแข็ง ว, ชัยเจริญ ช. Efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption. PSRU J. Sci. Tech. [Internet]. 2018 Aug. 29 [cited 2022 Oct. 2];3(2):35-4. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/128344