-, -. “บทบรรณาธิการ”. PSRU Journal of Science and Technology 3, no. 2 (July 17, 2018). Accessed January 27, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/143287.