ปิมแปง พิชิตชัย, ทองอ่อน วีระศักดิ์, and ชูพันธ์ สุภาพ. “IMPROVEMENT IN ACETYLENE SENSING PROPERTIES OF ZINC OXIDE NANOWIRES EMBEDDED WITH GOLD NANOPARTICLES”. PSRU Journal of Science and Technology 3, no. 2 (July 16, 2018): 1–12. Accessed May 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/133485.