มาตรมูล ไกรลาส, คล้ายใจตรง อภิญญา, and พันไพศาล วสุ. “PHONOCARDIOGRAM MONITOR VIA BLUETOOTH WIRELESS NETWORK”. PSRU Journal of Science and Technology 3, no. 2 (August 28, 2018): 13–25. Accessed December 1, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/133455.