รอดแก้ว อรรถพล -, ภูเจริญ อรษา, ก้อนคง จิตศิริน, and ทองบัวบาน รัตนวดี. “THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE”. PSRU Journal of Science and Technology 3, no. 2 (August 30, 2018): 46–54. Accessed May 23, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/132831.