คิดดี พีรนาฏ, ด่านชัยประเสริฐ เอื้อการย์, ทองเนื้อแข็ง วิกาญดา, and ชัยเจริญ ชามาดา. “Efficiency of Hanguana Malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption”. PSRU Journal of Science and Technology 3, no. 2 (August 29, 2018): 35–45. Accessed October 2, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/128344.